Besnier, Niko. 2000. Tuvaluan. London: Routledge.

Provided Lexicon:

IDLanguageWordEntrySource GlossAnnotationLoan
44392Tuvaluan3p P (3rd Person Plural)-lotou
44393Tuvaluan3p O (3rd Person Plural)laatou
44394Tuvaluan3p S (3rd Person Plural)laatou
44395Tuvaluan3p A (3rd Person Plural)laatou
44396Tuvaluan3d P (3rd Person Dual)-laa
44397Tuvaluan3d O (3rd Person Dual)laaua
44399Tuvaluan3sg N P (3rd Person Singular Neuter)-na
44400Tuvaluan3sg N O (3rd Person Singular Neuter)ia
44401Tuvaluan3sg N S (3rd Person Singular Neuter)ia
44402Tuvaluan3sg N A (3rd Person Singular Neuter)ia
44403Tuvaluan3sg M P (3rd Person Singular Masculine)-na
44404Tuvaluan3sg M O (3rd Person Singular Masculine)ia
44405Tuvaluan3sg M S (3rd Person Singular Masculine)ia
44406Tuvaluan3sg M A (3rd Person Singular Masculine)ia
44407Tuvaluan2pl P (2nd Person Plural)-ootou
44410Tuvaluan2pl A (2nd Person Plural)koutou
44411Tuvaluan2du P (2nd Person Dual)-lua
44412Tuvaluan2du O (2nd Person Dual)koulua
44413Tuvaluan2du S (2nd Person Dual)koulua
44414Tuvaluan2du A (2nd Person Dual)koulua
44415Tuvaluan2sg P (2nd Person Singular)-u
44416Tuvaluan2sg O (2nd Person Singular)koe
44417Tuvaluan2sg S (2nd Person Singular)koe
44419Tuvaluan12pl P (1st (incl) Person Plural)-ttou
44420Tuvaluan12pl O (1st (incl) Person Plural)taatou
44421Tuvaluan12pl S (1st (incl) Person Plural)taatou
44422Tuvaluan12pl A (1st (incl) Person Plural)taatou
44423Tuvaluan12du P (1st (incl) Person Dual)-taa
44425Tuvaluan12du S (1st (incl) Person Dual)taaua
44427Tuvaluan1pl P (1st (excl) Person Plural)-motou
44429Tuvaluan1pl S (1st (excl) Person Plural)maatou
44431Tuvaluan1du P (1st (excl) Person Dual)-maa
44435Tuvaluan1sg P (1st (excl) Person Singular)-ku
44439Tuvaluan3p P (3rd Person Plural)-lotou
44443Tuvaluan3d P (3rd Person Dual)-laa
44445Tuvaluan3d S (3rd Person Dual)laaua
44446Tuvaluan3d A (3rd Person Dual)laaua
44447Tuvaluan3sg N P (3rd Person Singular Neuter)-na
44451Tuvaluan3sg M P (3rd Person Singular Masculine)-na
44455Tuvaluan2pl P (2nd Person Plural)-ootou
44456Tuvaluan2pl O (2nd Person Plural)koutou
44457Tuvaluan2pl S (2nd Person Plural)koutou
44459Tuvaluan2du P (2nd Person Dual)-lua
44463Tuvaluan2sg P (2nd Person Singular)-u
44466Tuvaluan2sg A (2nd Person Singular)koe
44467Tuvaluan12pl P (1st (incl) Person Plural)-ttou
44471Tuvaluan12du P (1st (incl) Person Dual)-taa
44472Tuvaluan12du O (1st (incl) Person Dual)taaua
44474Tuvaluan12du A (1st (incl) Person Dual)taaua
44475Tuvaluan1pl P (1st (excl) Person Plural)-motou