Information:

Glottocode: None
ISO 639: ccg

Sources: Boyd (2004)

Classification: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Northern, Dakoid

Map:

Pronouns:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular nɔ̀k nɔ̀k m̀, ḿ mèè
1st (excl) Person Dual wɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ á wòò
1st (excl) Person Plural wɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ á wòò
1st (incl) Person Dual wɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ á wòò
1st (incl) Person Plural wɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ á wòò
2nd Person Singular wii wii à, á wèè
2nd Person Dual vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vú vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vú vèè, bèè
2nd Person Plural vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vú vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vú vèè, bèè
3rd Person Singular Gender 1 gɔ́ɔn, gú gɔ́ɔn, gú kù, kú kèè
3rd Person Singular Gender 2 gɛ́ɛn, gí gɛ́ɛn, gí kù, kú kèè
3rd Person Dual gɔ́ɔn bu, bú, vú gɔ́ɔn bu, bú, vú bèè
3rd Person Plural gɔ́ɔn bu, bú, vú gɔ́ɔn bu, bú, vú bèè

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
5857412du A (1st (incl) Person Dual)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
5857212du O (1st (incl) Person Dual)áBoyd (2004)
5857112du P (1st (incl) Person Dual)wòòBoyd (2004)
5857312du S (1st (incl) Person Dual)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
5857012pl A (1st (incl) Person Plural)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
5856812pl O (1st (incl) Person Plural)áBoyd (2004)
5856712pl P (1st (incl) Person Plural)wòòBoyd (2004)
5856912pl S (1st (incl) Person Plural)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
585821du A (1st (excl) Person Dual)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
585801du O (1st (excl) Person Dual)áBoyd (2004)
585791du P (1st (excl) Person Dual)wòòBoyd (2004)
585811du S (1st (excl) Person Dual)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
585781pl A (1st (excl) Person Plural)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
585761pl O (1st (excl) Person Plural)áBoyd (2004)
585751pl P (1st (excl) Person Plural)wòòBoyd (2004)
585771pl S (1st (excl) Person Plural)wɔ́ɔ́Boyd (2004)
585861sg A (1st (excl) Person Singular)nɔ̀kBoyd (2004)
585841sg O (1st (excl) Person Singular)m̀, ḿBoyd (2004)
585831sg P (1st (excl) Person Singular)mèèBoyd (2004)
585851sg S (1st (excl) Person Singular)nɔ̀kBoyd (2004)
585622du A (2nd Person Dual)vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vúBoyd (2004)
585602du O (2nd Person Dual)Boyd (2004)
585592du P (2nd Person Dual)vèè, bèèBoyd (2004)
585612du S (2nd Person Dual)vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vúBoyd (2004)
585582pl A (2nd Person Plural)vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vúBoyd (2004)
585562pl O (2nd Person Plural)Boyd (2004)
585552pl P (2nd Person Plural)vèè, bèèBoyd (2004)
585572pl S (2nd Person Plural)vɔ́ɔn, bɔ́ɔn, vɔɔ́n, bɔɔ́n, vúBoyd (2004)
585662sg A (2nd Person Singular)wiiBoyd (2004)
585642sg O (2nd Person Singular)à, áBoyd (2004)
585632sg P (2nd Person Singular)wèèBoyd (2004)
585652sg S (2nd Person Singular)wiiBoyd (2004)
585463d A (3rd Person Dual)gɔ́ɔn bu, bú, vúBoyd (2004)
585443d O (3rd Person Dual)Boyd (2004)
585433d P (3rd Person Dual)bèèBoyd (2004)
585453d S (3rd Person Dual)gɔ́ɔn bu, bú, vúBoyd (2004)
585423p A (3rd Person Plural)gɔ́ɔn bu, bú, vúBoyd (2004)
585403p O (3rd Person Plural)Boyd (2004)
585393p P (3rd Person Plural)bèèBoyd (2004)
585413p S (3rd Person Plural)gɔ́ɔn bu, bú, vúBoyd (2004)
585543sg M A (3rd Person Singular Masculine)gɔ́ɔn, gúBoyd (2004)
585523sg M O (3rd Person Singular Masculine)kù, kúBoyd (2004)
585513sg M P (3rd Person Singular Masculine)kèèBoyd (2004)
585533sg M S (3rd Person Singular Masculine)gɔ́ɔn, gúBoyd (2004)
585503sg N A (3rd Person Singular Neuter)gɛ́ɛn, gíBoyd (2004)
585483sg N O (3rd Person Singular Neuter)kù, kúBoyd (2004)
585473sg N P (3rd Person Singular Neuter)kèèBoyd (2004)
585493sg N S (3rd Person Singular Neuter)gɛ́ɛn, gíBoyd (2004)