Information:

Glottocode: None
ISO 639: kjl

Sources: Watters (2002)

Classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Western Tibeto-Burman, Himalayan, Central Himalayan, Kham-Magar, Kham

Map:

Pronouns:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular ŋa: ŋa: ŋa: ŋa-
1st (excl) Person Dual gin gin gin gin-
1st (excl) Person Plural ge: ge: ge: ge-
1st (incl) Person Dual gin gin gin gin-
1st (incl) Person Plural ge: ge: ge: ge-
2nd Person Singular nɨ̃: nɨ̃: nɨ̃: nə-
2nd Person Dual jin jin jin jin-
2nd Person Plural je: je: je: je-
3rd Person Singular Gender 1 no: no: no: o- -
3rd Person Singular Gender 2 no: no: no: o- -
3rd Person Dual no:ni no:ni no:ni ni-
3rd Person Plural no:rə no:rə no:rə ya-

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
4923412du A (1st (incl) Person Dual)ginWatters (2002)
4923212du O (1st (incl) Person Dual)ginWatters (2002)
4923112du P (1st (incl) Person Dual)gin-Watters (2002)
4923312du S (1st (incl) Person Dual)ginWatters (2002)
4923012pl A (1st (incl) Person Plural)ge:Watters (2002)
4922812pl O (1st (incl) Person Plural)ge:Watters (2002)
4922712pl P (1st (incl) Person Plural)ge-Watters (2002)
4922912pl S (1st (incl) Person Plural)ge:Watters (2002)
492421du A (1st (excl) Person Dual)ginWatters (2002)
492401du O (1st (excl) Person Dual)ginWatters (2002)
492391du P (1st (excl) Person Dual)gin-Watters (2002)
492411du S (1st (excl) Person Dual)ginWatters (2002)
492381pl A (1st (excl) Person Plural)ge:Watters (2002)
492361pl O (1st (excl) Person Plural)ge:Watters (2002)
492351pl P (1st (excl) Person Plural)ge-Watters (2002)
492371pl S (1st (excl) Person Plural)ge:Watters (2002)
492461sg A (1st (excl) Person Singular)ŋa:Watters (2002)
492441sg O (1st (excl) Person Singular)ŋa:Watters (2002)
492431sg P (1st (excl) Person Singular)ŋa-Watters (2002)
492451sg S (1st (excl) Person Singular)ŋa:Watters (2002)
492222du A (2nd Person Dual)jinWatters (2002)
492202du O (2nd Person Dual)jinWatters (2002)
492192du P (2nd Person Dual)jin-Watters (2002)
492212du S (2nd Person Dual)jinWatters (2002)
492182pl A (2nd Person Plural)je:Watters (2002)
492162pl O (2nd Person Plural)je:Watters (2002)
492152pl P (2nd Person Plural)je-Watters (2002)
492172pl S (2nd Person Plural)je:Watters (2002)
492262sg A (2nd Person Singular)nɨ̃:Watters (2002)
492242sg O (2nd Person Singular)nɨ̃:Watters (2002)
492232sg P (2nd Person Singular)nə-Watters (2002)
492252sg S (2nd Person Singular)nɨ̃:Watters (2002)
492063d A (3rd Person Dual)no:niWatters (2002)
492043d O (3rd Person Dual)no:niWatters (2002)
492033d P (3rd Person Dual)ni-Watters (2002)
492053d S (3rd Person Dual)no:niWatters (2002)
492023p A (3rd Person Plural)no:rəWatters (2002)
492003p O (3rd Person Plural)no:rəWatters (2002)
491993p P (3rd Person Plural)ya-Watters (2002)
492013p S (3rd Person Plural)no:rəWatters (2002)
492143sg M A (3rd Person Singular Masculine)no:Watters (2002)
492123sg M O (3rd Person Singular Masculine)no:Watters (2002)
492113sg M P (3rd Person Singular Masculine)o-The form 'u-' is also listed (Watters 2002:163).Watters (2002)
492133sg M S (3rd Person Singular Masculine)no:Watters (2002)
492103sg N A (3rd Person Singular Neuter)no:Watters (2002)
492083sg N O (3rd Person Singular Neuter)no:Watters (2002)
492073sg N P (3rd Person Singular Neuter)o-The form 'u-' is also listed (Watters 2002:163).Watters (2002)
492093sg N S (3rd Person Singular Neuter)no:Watters (2002)