Paradigm Details:

Language: (gdr) Wipim.

Family:

System Type: None

Source: Dondorp and Shim (1997).

Comment:

Pronoun Paradigm:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular kon kon ken koina
1st (excl) Person Dual sön sön sön suaina
1st (excl) Person Plural sön sön sön suaina
1st (incl) Person Dual men men men meraina
1st (incl) Person Plural men men men meraina
2nd Person Singular man man men moina
2nd Person Dual wön wön wen waina
2nd Person Plural wön wön wen waina
3rd Person Singular Gender 1 ton ton tin tiina
3rd Person Singular Gender 2 ton ton tin tiina
3rd Person Dual ton ton ten tuaina
3rd Person Plural ton ton ten tuaina