Information:

Glottocode: None
ISO 639: cup

Sources: Hill (2005)

Classification: Uto-Aztecan, Northern Uto-Aztecan, Takic, Cahuilla

Map:

Pronouns:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular nəʔ nəʔ nəʔəj nəʔ
1st (excl) Person Dual tʃəm tʃəm tʃəməj - tʃəm
1st (excl) Person Plural tʃəm tʃəm tʃəməj - tʃəm
1st (incl) Person Dual tʃəm tʃəm tʃəməj - tʃəm
1st (incl) Person Plural tʃəm tʃəm tʃəməj - tʃəm
2nd Person Singular əʔ əʔ əʔəj əʔ
2nd Person Dual əm əm pəməj - əm
2nd Person Plural əm əm pəməj - əm
3rd Person Singular Gender 1 pəʔ pəʔ pəʔ pəʔ
3rd Person Singular Gender 2 pəʔ pəʔ pəʔ pəʔ
3rd Person Dual pəm pəm pəm pəm
3rd Person Plural pəm pəm pəm pəm

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
5167012du A (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
4577012du A (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
4576812du O (1st (incl) Person Dual)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
5166812du O (1st (incl) Person Dual)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
5166712du P (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
4576712du P (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
5166912du S (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
4576912du S (1st (incl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
4576612pl A (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
5166612pl A (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
5166412pl O (1st (incl) Person Plural)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
4576412pl O (1st (incl) Person Plural)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
4576312pl P (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
5166312pl P (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
4576512pl S (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
5166512pl S (1st (incl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
457781du A (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
516781du A (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
457761du O (1st (excl) Person Dual)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
516761du O (1st (excl) Person Dual)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
516751du P (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
457751du P (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
516771du S (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
457771du S (1st (excl) Person Dual)tʃəmHill (2005)
516741pl A (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
457741pl A (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
457721pl O (1st (excl) Person Plural)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
516721pl O (1st (excl) Person Plural)tʃəməjThe alternate form 'tʃəmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
457711pl P (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
516711pl P (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
516731pl S (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
457731pl S (1st (excl) Person Plural)tʃəmHill (2005)
457821sg A (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
516821sg A (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
516801sg O (1st (excl) Person Singular)nəʔəjHill (2005)
457801sg O (1st (excl) Person Singular)nəʔəjHill (2005)
516791sg P (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
457791sg P (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
516811sg S (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
457811sg S (1st (excl) Person Singular)nəʔHill (2005)
516582du A (2nd Person Dual)əmHill (2005)
457582du A (2nd Person Dual)əmHill (2005)
516562du O (2nd Person Dual)pəməjThe alternate form 'əmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
457562du O (2nd Person Dual)pəməjThe alternate form 'əmi' is also listed (Hill 2005:233).Hill (2005)
516552du P (2nd Person Dual)əmHill (2005)
457552du P (2nd Person Dual)əmHill (2005)
516572du S (2nd Person Dual)əmHill (2005)
457572du S (2nd Person Dual)əmHill (2005)
516542pl A (2nd Person Plural)əmHill (2005)
457542pl A (2nd Person Plural)əmHill (2005)