Paradigm Details:

Language: (mad) Madurese.

Family:

System Type: F

Source: Davies (2010).

Comment: There are a large number of pronouns in Madurese. The forms presented here are the most commonly used in the grammar. from p82 the full list is: Everday speech: 1 səŋkɔʔ, əŋkɔʔ, abaʔ 2 baʔna, baʔən, baʔəŋ, kakə, sətʰa 3 abaʔana, abaʔəŋ, dibiʔna, dibiʔəŋ Higher speech levels: 1 bula, gula, kaula, (ba)dan kaula, daləm, apdina, apdi daləm, bal-gəbbal daləm 2 dika, diko, sampejan, panɟənnəŋŋan, padana, sampəjan daləm, aɟunan daləm, saɟunan daləm, aɟunan sampəjan, aɟunan panɟənnəŋŋan

Pronoun Paradigm:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular səŋkoʔ səŋkoʔ səŋkoʔ saŋ , taŋ
1st (excl) Person Dual səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi
1st (excl) Person Plural səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi
1st (incl) Person Dual səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi
1st (incl) Person Plural seəŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi səŋkoʔ kabbi
2nd Person Singular baʔna baʔna baʔna baʔna
2nd Person Dual baʔna kabbi baʔna kabbi baʔna kabbi baʔna kabbi
2nd Person Plural baʔna kabbi baʔna kabbi baʔna kabbi baʔna kabbi
3rd Person Singular Gender 1 abaʔna abaʔna abaʔna abaʔna
3rd Person Singular Gender 2 abaʔna abaʔna abaʔna abaʔna
3rd Person Dual abaʔna kabbi abaʔna kabbi abaʔna kabbi abaʔna kabbi
3rd Person Plural abaʔna kabbi abaʔna kabbi abaʔna kabbi abaʔna kabbi